ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ.

Ὁ έκδοτικός οἶκος ΡΑΜΑΦΑ-ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ διαθέτει άποκλειστικῶς τά βιβλία τοῦ

Δρ. Θεολόγου Σημαιοφόρου μέ θέμα ΚΩΔΙΞ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ – ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.

Επικοινωνία.

Αποκλειστική διάθεσις βιβλίων:

Ἐκδόσεις ΡΑΜΑΦΑ-ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

7ον χλμ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ – 85100 ΡΟΔΟΣ

Τηλ. 22410 60597 – Fax: 22410 23080

E-mail:ramafa@ramafa.gr.