Η σελίδα μας δέν λειτουργεί σωστά χωρίς ενεργοποιημένη JavaScript.
Τῆς συγγραφῆς τοῦ πρώτου βιβλίου μου προηγήθη εἰκοσαετής περίπου μελέτη, ἐπί σκοπῷ τήν ἀνάλυσιν καί ἐρμηνείαν λέξεων καί φράσεων, τῶν κειμένων τῆς Άρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας.
*Δι’ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ὁλοκληροῦται ἡ μαθητεία τοῦ Κώδικος τῆς Ἑλληνικής Γλώσσης. Ἕκαστον ἄφωνον τῆς Ἑλληνικῆς Ἀλφαβήτου, συνοδευόμενον διαδοχικῶς ἀπό τήν ἑπτάδα τῶν φωνηέντων, ἐμφανίζει ὅλας τάς νοηματικάς ἀποχρώσεις του.
Ὁ Κώδιξ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ὡς νοηματικόν ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ (ἔργον ἡλίου ή φωτεινόν) ἔρχεται νά ἀναδείξη τό μεγαλεῖον καί τήν σοφίαν τῆς Ὀρθογραφίας.
Ἡ λέξις ΜΥΘΟΣ , διά τοῦ Κώδικος, μᾶς ἀποκαλύπτει τήν ἔννοιαν ΜΥ = φυσικῶς, ΘΟΣ = θεώμενα. Ὁ ἤρως ΗΡΑΚΛΗΣ δηλοῦται ΗΡΑ = κάθοδος τῶν φωτοενεργειῶν καί ΚΛΗΣ = ἡ κληΐς ή τό κλέος..
Διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θεογονίας τοῦ Ἡσιόδου γίνεται, μέσω τοῦ Κώδικος, ἡ ΕΙΣΟΔΟΣ εἰς τά έσώτερα νοήματα τῶν φράσεων. Διά τῆς μελέτης καί ἀποκωδικοποιήσεως συλλέγονται, ἐντός τῆς Διανοίας ἡμῶν, τά ΕΣΟΔΑ τῶν νοουμένων γνώσεων.
Δι’ Ὀλυμπίων ὀνομάτων ἐτιτλοφορήθησαν οἱ τρεῖς Ὓμνοι τοῦ Καλλιμάχου, θέμα τοῦ 5ου βιβλίου μου: Εἰς ΔΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝΑ – ΑΡΤΕΜΙΝ..
Ὁ Δίας σημαίνεται δύναμις τῆς φύσεως καί διά τῶν πολλῶν ἐπιθέτων ὑποδηλοῦται τό πλῆθος τῶν ἰδιοτήτων αὐτοῦ..
<<……ὁ πάντων ἀγεμών Θεός ἐπέτρεψεν διοίκησιν κόσμω εἶμεν συμπεπληρωμένω έκ θεῶν τε καί ἀνθρώπων τῶν τέ ἄλλων ζώων…>>.
Ὁ Ἓλλην λόγος, ὡς ἀξιωματικός ὃρος διδασκαλίας τοῦ Κώδικος τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, δύναται νά ἀποτελέση διά τούς ἰατρούς πηγήν ἐμπνεύσεως, πληροφορήσεως, ἀλλά καί ἠθικῆς ἐνδυναμώσεως, διά τήν ἐπ’ ἀγαθῷ ἄσκησιν τοῦ θείου λειτουργήματος των.
Διὰ τῆς ἀποκωδικποιήσεως τῶν ὀνομάτων ἀναδεικνύονται τά βαθύτερα νοήματα τά ὁποῖα ὑπό τόν μανδύαν τοῦ Μύθου παρέμειναν ἐπί πολλά ἔτη ἀνερμήνευτα..
Τα τρία βιβλία της μαθητείας του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης.
Όλα τα βιβλία της μαθητείας του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης.
Ο θείος Πλάτων, στό έργον του Κρατύλος ή περί ορθότητος ονομάτων καθώς καί στό έργον του Θεαίτητος ή περί επιστήμης, μέσω τών Σωκρατικών διαλόγων...